Algemene voorwaarden

DEEL I: ALGEMEEN  

ARTIKEL I. 1 – IDENTIFICATIE EN DEFINITIES 

Contactgegevens: 
Valerie De Gussem 
Turfputstraat 87 
9290 Berlare 
0486/409550 
Ondernemingsnummer: BE0835.798.916, BTW-plichtig 

pawparty.info@gmail.com 
KBC BE68 7340 5690 2734 

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die gedomicilieerd is op het grondgebied van België.   

Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, gevestigd op het grondgebied van België, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, mits dit uitdrukkelijk door werd vastgesteld voor de afname van haar producten. 

DEEL II – VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN 

ARTIKEL II.1 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden (Deel I en II) zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van pawparty aan consumenten via de website. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt digitaal aan de consument beschikbaar gesteld en dit voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten. 

ARTIKEL II.2 – PRIJZEN EN BETALING 

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendingskosten. De betaalmiddelen die door pawparty worden aanvaard zijn terug te vinden op de website en worden aan het begin van het bestelproces vermeld. 

ARTIKEL II.3 – AANBOD 

Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product. 

Pawparty aanvaardt geen bestellingen van niet in België en Nederland gedomicilieerde personen. 

ARTIKEL II.4 – TOTSTANDKOMING KOOP 

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de website. 
Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgt van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de consument. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling zal tot levering worden overgegaan door pawparty. De consument wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering in overeenstemming met de aangegeven leveringsmethode. 

Pawparty behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: 

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; 

  • bij vaststelling van een foutief aanbod; 

  • bij vraag tot levering buiten België en Nederland; 

  • bij overmacht. 

ARTIKEL II.5 – LEVERING 

Leveringen gebeuren volgens de leveringsmethode zoals aangeduid door de consument in het kader van de door hem geplaatste bestelling. De door pawparty meegedeelde levertijden (binnen de 5 werkdagen) gelden als indicatie. Pawparty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan pawparty kenbaar heeft gemaakt als leveringsadres. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel II.4 van is vermeld, zal pawparty geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal pawparty het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

ARTIKEL II.7 – GARANTIE 

Op de bestelde artikelen geldt, onder voorbehoud van de onderstaande afwijkende modaliteiten, enkel de wettelijke garantie en de wettelijke waarborg van conformiteit. De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking. 

Onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen, is pawparty niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks), aan de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten. 

ARTIKEL II.8 – CONTROLE 

Indien u de door ons geleverde producten beschadigd ontvangt of indien deze producten niet conform zijn aan de bestelde producten, vragen wij u om dit ons te laten weten via pawparty.info@gmail.com. (Binnen de 5 dagen na ontvangst van uw bestelling) 

ARTIKEL II.9 – HERROEPINGSRECHT 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij pawparty. 

Volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, geldt voor alle online aangekochte producten bij pawparty een bedenktijd van 14 dagen. 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De kosten gemaakt voor de retourzending zijn ten laste van de koper. De aankoopprijs wordt volledig terugbetaald binnen de 7 dagen na ontvangst van het pakket door de verkoper. 

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Pawparty meedelen. De Consument kan zich op dit recht beroepen aan de hand van een e-mail naar info@paw-party.be. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten. 

In zijn mededeling moet de consument verplicht volgende informatie vermelden: 

  • Datum van orderbestelling 

  • Datum van ontvangst 

  • Datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt 

  • Het totaal betaalde bedrag (aan te tonen via een betaalbewijs van de overschrijving) 

  • Naam en adres van de consument 

  • Handtekening van de consument 

Vervolgens moet de consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Pawparty en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de consument heeft Pawparty het recht om de terugbetaling op te schorten. 

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Pawparty is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de consument. Dit evenwel pas nadat Pawparty zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de consument heeft terugbetaald.    

De producten dienen dus onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en met originele verpakking) teruggestuurd te worden. U dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de verzender. 

Producten dienen teruggestuurd te worden naar: 

Pawparty - TAV. Valerie De Gussem  
Turfputstraat 87 
9290 Berlare 
België 

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. Pawparty verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de consument. 

Indien de producten niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht worden ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. U kan hierna kiezen om het product terug te laten versturen naar u, hiervoor betaalt u de bijhorende verzendingskosten. 

U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen als het aangekochte product speciaal voor u op maat werd gemaakt of aangepast. 

ARTIKEL II.10 – AANSPRAKELIJKHEID 

De consument maakt gebruik van de website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Pawparty is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van een technische storing. Pawparty is niet aansprakelijk voor enige schade aan de consument als gevolg van de verspreiding van een virus via de website. 

Pawparty staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door pawparty verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover pawparty kan doen gelden indien pawparty is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

ARTIKEL II.11 – KLACHTEN 

Het is altijd mogelijk dat ondanks onze zorg, er toch iets fout is gelopen, of iets waar u niet tevreden over bent. 
Graag vernemen wij dit zo snel mogelijk via 
Pawparty.info@gmail.com 
We zoeken dan samen met u naar een gepaste oplossing. 

DEEL III – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

© 2021 - 2024 Pawparty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel